^Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Dokumenty zaslané k odsouhlasení a to

- Specifika vzdělávání distančním způsobem - doplněk školního řádu a

- Výroční zpráva 2019 -2020 ZŠ Dr. M. Tyrše

byly přijaty bez připomínek.

Ing. Klíma Miroslav 

předseda školské rady

 

Ředitel školy v novém školním roce zaslal školské radě k prostudování a k připomínkování nové školní dokumenty týkající se 

Specifiky vzdělávání distančním způsobem - návrh doplnění školního řádu a

Výroční zprávu za školní rok 2019-2020

Zapsal :

Ing. Klíma Miroslav

předseda Školské rady na ZŠ Dr. M. Tyrše

 

pondělí, 18 prosinec 2017 10:09

Zápis z jednání ŠR 7. 12. 2017

Napsal(a)
úterý, 21 listopad 2017 16:10

Výsledky voleb do školské rady

Napsal(a)
pátek, 20 říjen 2017 13:38

Zasedání školské rady dne 18.10.2017

Napsal(a)

Přítomni:

Obsah schůzky:

1. Projednání a schválení následujících materiálů

1.1 Projednání a schválení Výroční zprávy ZŠ Dr. M. Tyrše za šk. rok 2016/17;

1.2. Projednání a schválení ŠVP ;

1.3. Projednání a schválení Inspekční zprávy ČŠI;

Pozn.: z důvodu nepřítomnosti na setkání výše uvedených členů ŠR (omluveni včas), byly výše uvedené materiály odsouhlaseny korespondenčně.

čtvrtek, 09 březen 2017 11:23

Zápis ze Školské rady ZŠ Dr. M. Tyrše

Napsal(a)

Zápis ze Školské rady konané dne 7. 3. 2017

Přítomni:

Ing. Klíma Miroslav, Mgr. Lenka Divišová, Mgr. Lucie Barillová, Ing. Bc. Jan Bednář

Omluven:

Ing. Bc. Jan Dvořák

Hosté:

Mgr. Jiří Brouček, Mgr. Radka Zatloukalová

Obsah schůzky:

1. Projednání a schválení výsledků inspekční zprávy ČŠI

2. Projednání doplnění ŠVP- vzdělávání žáků se SPU a žáků mimořádně nadaných, zrušení přílohy LMP

3. ZŠ Dr. M. Tyrše se stala Fakultní školou PF UJEP - poděkování paní učitelce Barillové

4. Nové projekty:

a) Výzva č. 02_16_022 podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ A ZŠ I. alias nové šablony, zpracována žádost

Název projektu: Spolu to dokážeme

Cílová částka: 1 080 357 Kč

Oblasti využití:

- další vzdělávání pedagogických pracovníků

- zájmové kroužky (čtenářské, matematické, logické, deskové hry)

- metoda CLIL ve výuce

- tandemová výuka, vzájemná spolupráce pedagogů

- doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

b) Inkluze do škol

Projekt „Inkluze do škol“ s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000215

je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt Inkluze do škol má za úkol snížit školní neúspěšnost dětí na základních školách napříč městem Děčín. Nastavit na všech školách ve městě systém, jak pracovat s dětmi, které mohou být ohrožené školním neúspěchem.

Cílem projektu je zavést inkluzivní vzdělávání na všech školách a vytvořit prostředí pro sdílení dobré praxe mezi školami. Cílem projektu je nastavit spolupráci jednotlivých škol a magistrátu města Děčín za spolupráce s organizací Člověk v tísni, která má s inkluzivním vzděláváním a metodickou podporou zkušenosti, tak, aby došlo k proinkluzivně vedeným základním školám napříč městem Děčín. Na jednotlivých školách vznikla školní poradenská pracoviště, tzv. inkluzivní týmy, skládající se ze školního psychologa, koordinátora inkluze, výchovného poradce a metodika prevence.

c) Hodina pohybu navíc

ZŠ Dr. M. Tyrše se stala pilotní školou pokusného ověřování účinnosti programu „Hodina pohybu navíc“ zaměřeného na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol.

Obsahem pokusného ověřování je ověření účinnosti programu zaměřeného na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol. Dlouhodobým cílem je změna jejich životního stylu, ve kterém bude mít pohyb své pevné místo, což by mělo výrazně přispět ke zvrácení negativního zdravotního vývoje naší populace. Pokusné ověřování je zaměřeno na 1. stupeň ZŠ, resp. na 1. - 3. ročníku ZŠ, tedy na věk, ve kterém se utváří relativně trvalé a stabilní postoje ovlivňující životní styl.

5. Školní jídelna – změny v přípravě jídel směrem ke zdravější výživě, zakoupen zelenino – ovocný pult

- pozitivní ohlasy jak na kvalitu jídel, tak na samoobslužný pult

6. Zájezdy

- školy v přírodě, lyžařské, sportovní kurz Itálie, pobytový zájezd Chorvatsko

 

7. ICT – zakoupení dalších interaktivních zařízení

čtvrtek, 13 říjen 2016 21:50

Schválení dokumentů školskou radou

Napsal(a)

Na začátku tohoto měsíce odsouhlasila školská rada dva významné dokumenty:

 

1) aktualizovaný ŠVP,  který bude platný v tomto školním roce

2) Výroční zprávu za rok 2015 až 2016.

 

Uvedené dokumenty byly schváleny bez výhrad.

Florbalové třídy
florbal
Rychlý přehled

rozvrhy

zakovska

Digitální učební materiály

ucebni materialy m

Matematika
matematika m

Světový rekord

S6300706 m

Kvalita ovzduší u naší školy

kvalita ovzdusi

(nefunguje v Internet Exploreru)
administrace