PŘIVEĎTE VAŠE DÍTĚ K NÁM DO ŠKOLY !

ŠKOLNÍ PROJEKTY
Základní školy Dr. Miroslava Tyrše

Prostřednictvím tří školních projektů výrazně přispíváme k rozkvětu Děčína a využíváme k tomu nadšení našich učitelů i pomoci sponzorů a donátorů, kterým patří velké poděkování. Žáci zapojení do těchto projektů rozvíjejí své tvořivé schopnosti a hlavně smysl pro život ve společnosti.


NAŠE PROJEKTY:


1) Projekt NAUČNÁ STEZKA POD KVÁDRBERKEM:

logo stezky Kvádrberk

22. dubna 2009 (tedy u příležitosti Dne Země) otevřela naše škola ve spolupráci se Statutárním městem Děčín novou naučnou stezku v lesoparku pod masivem Kvádrberku. Návštěvníci stezky se díky vkusnému systému informačních panelů seznamují s rostlinami a živočichy, vyskytujícími se v parku. Naučná stezka slouží nejen dětem při jejich výuce a poznávání životního prostředí, ale zároveň široké veřejnosti. Je příjemným zastavením pro turisty na mezinárodní turistické trase vedoucí úchvatnou scenérií labského kaňonu do národního parku České Švýcarsko.

2) Projekt ZDRAVÁ ŠKOLA:

Zdravá škola

Od 27. února 2013 se ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín může pochlubit tím, že byla přijata do sítě programu „ ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ“. Jedná se o program, jehož garanten je Státní zdravotní ústav Praha. Tam také proběhlo poslední kolo jednání o zařazení školy do programu. Veškeré předložené materiály byly úspěšně schváleny a škola tak získala na tři roky status školy podporující zdraví. Co vše ze školního projektu podpory zdraví vyplývá? Škola se se svými žáky bude účastnit veškerých aktivit, které budou přínosem pro jejich zdravý životní styl. Již v tomto roce jsme naplánovali mnoho sportovních akcí, např. Tyršův sportovní den, přespolní běh žactva, turnaje ve florbalu, fotbalu, vybíjené, cyklojízdu. Žákům jsou nabízeny sportovní kroužky mimo jiné florbalu, kopané i badmintonu. Žáky vedeme ke smysluplnému využívání volného času. Akce jako plavání, bruslení či lyžařské výjezdy jsou samozřejmostí. Na akcích se aktivně podílí i školní družina či školní klub. Do projektu je však vtažena i školní jídelna, která se bude snažit volbou jídel vytvářet základy pro správné stravovací návyky. Novinkou jsou besedy s výživovou poradkyní. To vše a k tomu i klima na škole by mělo vytvářet takové podmínky, které jsme se vstoupením do programu rozhodli prosazovat. V dnešním uspěchaném světě je to jedna z možností, jak umožnit našim žákům zvolit si ten správný životní směr. A právě o to se díky projektu budeme všichni společně snažit.

3) Projekt KOMUNITNÍ ŠKOLA:

logo stezky Kvádrberk

Celokrajský projekt Komunitní školy (nositelem je Centrum komunitní práce v Ústí nad Labem) je doplňkový výukový systém, který vedle funkce vzdělávací a výchovné plní i funkci společenského, kulturního a volnočasového centra v místě působnosti. Podporuje aktivní účast všech členů místní komunity při spoluvytváření zajímavých aktivit a rozvíjí u mládeže smysl pro vzájemnou pomoc a spolupráci. V současné době se snažíme o zprovoznění regionálního komunitního centra na naší škole, jehož náplní bude spolupráce s jinými místními organizacemi na společných projektech.

4) Projekt OTEVŘENÁ ŠKOLA:

logo otevřená škola

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín se zapojila jako jedna z dvaceti základních škol Ústeckého kraje do projektu „Otevřená škola“.

Přínos projektu Otevřená škola:

a) Ani nemocné dítě nebude ochuzeno o výuku a testy.

b) Nadaní i nemocní školáci si budou rovni.

Nadané děti, nebo naopak děti s tělesným postižením či nemocní školáci budou moci zvládat vyučování ve stejném čase, a přitom přizpůsobené jejich momentálním možnostem a stupni intelektu. Projekt „Otevřená škola“, který se rozjíždí v rámci Ústeckého kraje, postupně zavede do školství elektronické metody vzdělávání tak, aby se vyrovnaly extrémní rozdíly, jež někdy mezi žáky v jedné třídě jsou. Cílem projektu je především: rozvoj individuálního potenciálu a tvořivosti žáků, a to využíváním nových technologií ve vzdělávání, a rozvoj dnes tak často omezené spolupráce ve vztahu mezi učitelem a žákem. Více informací o tomto projektu najdete na www.otevrena-skola.cz.


5) Projekt EKOLOGIE DOPRAVY AUTO-MAT:

logo stezky Kvádrberk

Jako jediná základní škola v Děčíně se naše ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín zapojila do projektu společnosti Auto*Mat (iniciativa pro lepší kvalitu života ve městě). Každoročně pořádáme ve spolupráci s Městem Děčín a dalšími organizacemi školní cyklojízdu zaměřenou na propagaci alternativní dopravy a podporu budování cyklotras.

6) Projekt ŘEŠENÍ VRSTEVNICKÝCH VZTAHŮ:

Naše škola, jako jediná v Děčíně, je zapojena do projektu Řešení vrstevnických vztahů. Tento projekt probíhá pod záštitou Vzdělávacího institutu ochrany dětí. Projekt si klade za cíl zlepšit vztahy mezi žáky ve škole. Z každé třídy se zapojují dva žáci, kteří se stanou "podporovateli" a jsou začleněni do výcvikového programu vedeného školenými lektory. Učí se dovednostem jako je naslouchání, empatie, pomoc s řešením problému svých vrstevníků. Pokud si sami nevědí rady, spolupracují s učitelem, který je do systému také zapojen.

Pokud máte zájem se s naší školou blíže seznámit, můžete kdykoli využít pozvání k návštěvě školy. Rádi Vám osobně představíme školu a předáme kompletní informace.

Rozhodnete-li se pro přestup na naši školu, jste srdečně zváni a těšíme se na Vaši návštěvu.

Webová služba: www.zika-web.cz